Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

KONKURS

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na najem terenu na organizację Wesołego Miasteczka podczas imprezy plenerowej DNI DĄBROWY GÓRNICZEJ w terminie 25.05. – 26.05.2019 r., (wystąpią m.in. Sojka Band, Marcin Łazarski z zespołem, Ania Rusowicz, Agnieszka Chylińska), zwanej dalej Imprezą.

Miejsce – Park Hallera w Dąbrowie Górniczej.

Czas trwania Imprezy: sobota od godziny 16.30 - 23.00; niedziela od godziny 16.30 – 23.00.

Odpowiedzialnością Najemcy będzie, aby urządzenia Wesołego Miasteczka posiadały aktualne decyzje wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację urządzeń. Najemca zabezpieczy we własnym zakresie okablowanie i zasilanie urządzeń rozrywkowych (przewody mają odpowiadać wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym).

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Pałacu Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, pok. Nr 330 II piętro, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Oferty przyjmowane będą do dnia 24.04.2019 r. do godziny 13.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora). Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Pałacu Kultury Zagłębia www.palac.art.pl

Szczegółowych informacji udziela Mariusz Tarnowski, tel. 32 733 88 03 (PKZ).

REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK NR 1 (MAPKA)