Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Zbycie nieruchomości / Użyczenie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości:

– przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Stowarzyszenia „Inicjatywa Dąbrowska” objętej zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1771.2021 z dnia 01-06-2021 r.

ZPMDG 1771.2021