Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: najem nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat, objętych zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1770.2021 z dnia 01.06.2021 r.

ZPMDG 1770.2021 z 01.06.2021