Można składać wnioski na dofinansowanie do zakupu podręczników.

Do kogo kierowany jest program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”?

Odbiorcami programu są uczniowie szkół ponad gimnazjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Mogą oni otrzymać pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego i w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz zakupu materiałów edukacyjnych.

Kto może złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej?

O dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ubiegać się mogą rodzice, prawni opiekunowie ucznia, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, pełnoletni uczniowie i pracownicy socjalni oraz nauczyciele

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Ostateczny termin składania dokumentów wypada 6 września 2019 roku. Wniosek o dofinansowanie razem z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.


Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, z którymi należy się zapoznać, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1342).


1000 Znaków do wykorzystania