Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Drukuj

Działając na podstawie §44 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390)

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje

o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów przepisu §44 ust. 5 ww. rozporządzenia, tj. usunięciu z numeracji działek oznaczenia arkusza mapy i ustaleniu nowych identyfikatorów działek w obrębach 0019 – Dabrowa Górnicza I, 0020 – Dąbrowa Górnicza II, 0021 – Dąbrowa Górnicza III (dawny obręb 0003 Dąbrowa Górnicza).

Nowe identyfikatory działek ewidencyjnych są obowiązującymi danymi ewidencyjnymi od dnia 2.10.2021 r.

Wykaz zmian oznaczenia działek znajduje się pod adresem:

https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5843/dokument/153985

Niniejsza informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.